مراجعات پزشکی جهت نوزادان سالم
برنامه زیر برای مراجعه به پزشک اطفال توصیه می شود:


در هفته دوم تولد جهت معاینه کلی نوزاد، بررسی وضع تغذیه و تشکیل پرونده.
در شش ماه اول بایستی نوزاد هر ماه، یکمرتبه جهت بررسی رشد و نمو، دستورات غذایی و واکسیناسیون توسط پزشک دیده می شود. از ماه ششم تا یکسالگی هر دو ماه یک مرتبه وسال دوم هر 3 تا 4 ماه یکمرتبه کافی است.
بسیاری از مادران مخصوصاً در موارد نوزاد اول ممکن است سئوالات و مشکلاتی داشته باشند که مستلزم تماس گرفتن با پزشک می باشد. دراین موارد می توان به کمک تلفن بعضی از این سئوالات را مطرح کرده و پاسخ مناسب دریافت نمود.
سعی کنید قبل از مراجعه به پزشک سئوالات خود را تا حد امکان بطور خلاصه و در حد زمان تعیین شده برای شما  یادداشت کرده و همراه خود ببرید چون تجربه نشان داده است که مادران در صورت همراه نداشتن یادداشت بعضی از سوالات را فراموش خواهند کرد.